укр рус

логотип 2-2 i.png 
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
V З'їздом  НАУКОВО- ПРАКТИЧНОГО 
ТОВАРИСТВА НЕВРОЛОГІВ, 
ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ

Протокол № 1 від «17» березня 2017 р.

Голова___________ Волошин П.В.

  СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

   м. Харків - 2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» (надалі - Асоціація) - є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка об'єднує на основі єдності інтересів громадян України, що є фахівцями системи охорони здоров'я, які зайняті науково-дослідною, педагогічною і практичною роботою в галузі неврології, психіатрії, психології і наркології і суміжних дисциплін задля спільної реалізації мети діяльності Асоціації, визначеної цим Статутом.
1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», інших законодавчих актів, які регулюють діяльність неприбуткових організацій та цього Статуту.
1.3. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.
1.4. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація є вільною у виборі напрямків своєї діяльності.
1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку та іншу атрибутику. Символіка Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.6. Асоціація має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, підтримувати контакти і зв'язки з іншими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України.
1.7. Асоціацію створено на невизначений термін.
1.8. Повне найменування Асоціації:
українською мовою - Громадська організація «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»;
Скорочене найменування:
українською мовою - ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України».
1.9 Юридична адреса: 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46

2. МЕТА(ЦІЛІ), ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.Основною метою (цілями) Асоціації є вдосконалення професійної підготовки і підвищення кваліфікації лікарів, науковців, організаторів охорони здоров'я і інших фахівців, що працюють у галузі неврології, психіатрії і наркології та захист їхніх законних професійних інтересів для покращення якості і ефективності неврологічної, психіатричної і наркологічної допомоги населенню України.

2.2 Завданнями (напрямками діяльності) Асоціації є:
2.2.1. Участь у проведенні атестації лікарів-неврологів, лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів у порядку, визначеному діючим законодавством.
2.2.2. Участь у розробці освітніх програм та програм підвищення кваліфікації для фахівців, які працюють в галузі неврології, психіатрії та наркології, участь в атестації кадрів.
2.2.3. Міжнародна співпраця з професійними організаціями, закладами та установами в межах законодавства України для впровадження світового та європейського досвіду в практичну, наукову та освітню складову неврології, психіатрії та наркології.
2.2.4. Співробітництво з усіма організаціями, чия діяльність спрямована на вдосконалення медичної допомоги, реабілітації, профілактики нервових, психічних, наркологічних захворювань та чинників соціального стресу, а також на захист прав пацієнтів.
2.2.5. Відстоювання законних інтересів членів Асоціації у державних і недержавних установах та інституціях.
2.2.6. Надання науково-медичної і практичної допомоги в організації системи охорони здоров'я в галузі неврології, психіатрії та наркології.
2.2.7. Узагальнення передового досвіду роботи закладів охорони здоров'я в галузі неврології, психіатрії та наркології.
2.2.8. Проведення у встановленому порядку самостійно або разом з Міністерством охорони здоров'я України, Національною академією медичних наук України, а також іншими товариствами і асоціаціями з'їздів, конгресів, конференцій, симпозіумів, інших науково-практичних заходів з метою обговорення наукових, організаційних, практичних питань в галузі неврології, психіатрії та наркології.
2.2.9. Участь в здійсненні громадського контролю за організацією медичної допомоги населенню.
2.2.10. Направлення на стажування і підвищення рівня знань лікарів та медичних працівників щодо нових методів профілактики та лікування психоневрологічних хвороб в межах України і до зарубіжних країн.
2.2.11. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, розробці науково-освітніх та навчальних програм в межах переддипломної та післядипломної підготовки.
2.2.12. Організація та проведення національних конгресів, конференцій, нарад, круглих столів, виставок (самостійно або з іншими державними та недержавними організаціями).
2.2.13. Здійснення видавницької діяльності шляхом заснування та видання фахових друкованих видань, присвячених питанням неврології, психіатрії та наркології.
2.2.14. Організація та проведення навчальних семінарів та тренінгів в сфері діяльності Асоціації.
2.2.15. Здійснення заходів щодо роботи з молодими фахівцями, вдосконалення їхньої професійної підготовки та рівня кваліфікації в галузі неврології, психіатрії та наркології.
2.2.16. Співробітництво з іншими громадськими організаціями, державними і комунальними закладами та установами, з іноземними і міжнародними державними та недержавними організаціями.
2.2.17. Співпраця з міжнародними організаціями, які працюють в сфері неврології, психіатрії та наркології, з національними асоціаціями фахівців інших країн.
2.2.18. Участь у розробці, самостійна розробка та впровадження стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічними, психічними та наркологічними розладами.
2.2.19. Проведення фахових досліджень та науково-дослідних робіт, як самостійно, так і спільно з іншими організаціями та установами.
2.2.20. Участь у здійсненні інформаційно-аналітичної роботи щодо забезпечення доступної якісної неврологічної, психіатричної, наркологічної допомоги для кожного громадянина України.
2.2.21. Співпраця з навчальними закладами України, що проводять підготовку лікарів, науковими установами відповідного профілю, вплив на формування стандартів неврологічної, психіатричної, наркологічної освіти в Україні.
2.2.22. Інша діяльність відповідно до статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Для забезпечення мети та завдань своєї діяльності Асоціація має право у встановленому законом порядку:
2.3.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2.3.2. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
2.3.3. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.3.4. звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.3.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розроблені проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
2.3.6. представляти і захищати законні інтереси Асоціації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, інших державних та недержавних інституціях, брати участь у розв'язанні конфліктних ситуацій, які стосуються інтересів асоціації;
2.3.7. налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, іншими фізичними та юридичними особами як в Україні так і за її межами, здійснювати внутрішньодержавні відрядження та бути приймаючою стороною;
2.3.8. брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм;
2.3.9. реалізовувати власні програми та проекти, брати участь у спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах та проектах;
2.3.10. проводити мирні зібрання;
2.3.11. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати практичну допомогу у їх створенні;
2.3.12. створювати в порядку, передбаченому законодавством, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню;
2.3.13. приймати участь в організації та самостійно організовувати конгреси, симпозіуми, конференції, робочі семінари, наради, школи, тренінги, здійснювати обмін делегаціями;
2.3.14. займатися науковою діяльністю;
2.3.15. брати участь в проведенні атестації лікарів за профілем Асоціації;
2.3.16. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.3.17. пропонувати кандидатури своїх представників для роботи у державних та громадських організаціях;
2.3.18. здійснювати клопотання перед компетентними органами державних та громадських організацій щодо нагородження та заохочення членів Асоціації, присудження звань;
2.3.19. брати участь у здійсненні державної регулятивної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності»;
2.3.20. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднання та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.21. сприяти у допомозі людям у подоланні труднощів, пов'язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика), надавати психологічну (медико-психологічну) та соціальну допомогу особам, які її потребують;
2.3.22. вступати та співпрацювати з міжнародними громадськими об'єднаннями, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням та чинному законодавству України;
2.3.23. використовувати прийняті в міжнародній практиці форми та засоби міжнародних наукових обмінів, у тому числі здійснювати у встановленому законом порядку відрядження за кордон, запрошення та приймання в Україні іноземних студентів, лікарів, вчених та інших фахівців, встановлювати зв'язки з іноземними комп'ютерними мережами та банками даних;
2.3.24. проводити засідання керівних органів з використанням засобів зв'язку (відеоконференцій та інших);
2.3.25. здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом України.
2.4 Міжнародна діяльність Асоціації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)
3.1. Членство в Асоціації є індивідуальним.
3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, а саме: лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою, наукові, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі неврології, психіатрії, та наркології, що працювали за фахом не менш одного року, які визнають Статут Асоціації та регулярно сплачують членські внески.
3.3. Прийом в члени Асоціації здійснюється на підстав рішення Президії Правління. Прийом індивідуальних членів Асоціації здійснюється на підставі особистої заяви на ім'я Голови Асоціації.
3.4. Члени Асоціації мають право:
• обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
• брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;
• вносити пропозиції до керівних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
• на участь у зборах, засіданнях керівних органів;
• одержувати інформацію з питань діяльності Асоціації;
• вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Асоціації, до прийняття рішень з цих питань;
• висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Асоціації;
• брати участь в усіх заходах, що проводяться Асоціацією;
• на отримання від Асоціації допомоги, якої вони потребують (окрім матеріальної);
• вільно виходити з Асоціація за власною письмовою заявою;
• вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.
3.5. Члени Асоціації зобов'язані:
• виконувати вимоги цього Статуту та рішення керівних органів Асоціації;
• брати активну участь у діяльності Асоціації;
• своєчасно сплачувати членські та вступні внески;
• виконувати вимоги керівних органів Асоціації, відокремленого підрозділу, у якому член Асоціації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
3.6. За дії, несумісні з перебуванням у Асоціації, а саме грубі порушення вимог цього Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Асоціація, до члена Асоціації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Асоціації. Члени Асоціації можуть бути виключені з неї за рішенням Президії Правління.
3.7. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації (крім підстав вказаних у пункті 3.6):
- за власним бажанням шляхом подання заяви до Асоціації. У випадках добровільного припинення членства, рішення щодо такого припинення не вимагається. Датою припинення членства є дата отримання заяви Асоціацією;
- внаслідок смерті члена Асоціації.
3.8. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді в Асоціації.
Зазначене положення не поширюється на членів Асоціації, обраних на посади Голови Асоціації чи заступника Голови. Членство в Асоціації зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови чи його заступника.

4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ
4.1. Основою Асоціації є місцеві осередки, які діяли зі статусом юридичної особи або легалізовані шляхом повідомлення про заснування до 01 січня 2013 року, та відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, створені після 01 січня 2013 року (надалі - відокремлені підрозділи), діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, утворюються за рішенням Президії Правління Асоціації.
Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.
Відокремлені підрозділи реалізують статутні мету та завдання Асоціації у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
Вищим керівним органом відокремлених підрозділів є їхні загальні збори, які збираються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутня більшість членів осередка. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.
4.1.1. Загальні збори відокремленого підрозділу:
- обирають голову відокремленого підрозділу, його заступника, правління, ревізійну раду або ревізора та заслуховують їхні звіти;
- мають право вносити пропозиції до керівних органів Асоціації щодо її діяльності, висувають і підтримують своїх кандидатів в керівні органи Асоціації.
4.1.2. Голова відокремленого підрозділу здійснює поточне керівництво ним.
4.1.3. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Президії Правління Асоціації
4.2. Органами управління Асоціації є: Всеукраїнський з'їзд членів Асоціації, Правління Асоціації, Голова Асоціації.
4.3.Вищим органом Асоціації є Всеукраїнський з'їзд членів Асоціації (далі - Всеукраїнський з'їзд).
4.3.1. До виключної компетенції Всеукраїнського з'їзду належить вирішення наступних питань:
- визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження її планів і звітів про їх виконання;
- визначення чергових завдань Асоціації;
- затвердження та внесення змін до Статуту Асоціації, відомостей про Асоціацію;
- обрання Голови Асоціації строком на 5 років;
- відкликання Голови Асоціації достроково;
- обрання Правління Асоціації в кількості до 60 осіб і Ревізійної комісії в кількості 5 осіб строком на 5 років, відновлюючи їхній попередній склад не менш як на одну третину;
- заслуховування і затвердження звіту Голови Асоціації, Правління і доповідь Ревізійної комісії та заслуховування звіту редколегії часопису;
- заслуховування і обговорення наукових доповідей, впровадження в практику охорони здоров'я досягнень науки, питання організації і удосконалення медичної допомоги населенню і приймає відповідні рішення і рекомендації;
- затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Асоціації;
- визначення порядку та способів реалізації права власності на майно та кошти Асоціації;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації;
- обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
4.3.2. Всеукраїнський з'їзд скликається раз на 5 років для узагальнення найважливіших досягнень науки, їх впровадження в практику, обговорення питань організації спеціалізованої медичної допомоги населенню, визначення перспективних напрямків наукових досліджень і медичної допомоги, а також напрямків діяльності Асоціації.
Програма Всеукраїнського з'їзду, термін, тривалість і місце його проведення, кількість учасників вирішуються Президією Правління Асоціації.
В період між Всеукраїнськими з'їздами можуть бути скликані наукові тематичні конференції і симпозіуми, пленуми згідно з планами, затвердженими Президією Правління Асоціації.
4.3.3. Делегати Всеукраїнського з'їзду обираються більшістю голосів відкритим голосуванням на зборах членів відокремленого підрозділу. Норма представництва на Всеукраїнський з''їзд визначається Президією Правління у відповідності до кількості членів відокремлених підрозділів. Делегат обраний на Всеукраїнський з'їзд має право голосу.
Члени Асоціації, які не входять до відокремлених підрозділів, автоматично вважаються делегатами, що мають право голосу на Всеукраїнському з'їзді, при умові попереднього повідомлення ними Правління Асоціації про участь у Всеукраїнському з'їзді за 30 днів до його початку.
4.3.4. Президія Правління Асоціації і оргкомітет Всеукраїнського з'їзду мають право запросити для участі в роботі Всеукраїнського з'їзду з правом дорадчого голосу членів Асоціації, доповідачів, а також осіб, які не є членами цієї Асоціації.
4.3.5. Для вирішення невідкладних питань з ініціативи Правління Асоціації або за вимогою не менш як 3-х правлінь відокремлених підрозділів, або за вимогою Ревізійної комісії може бути скликаний позачерговий Всеукраїнський з'їзд.
4.3.6. Всеукраїнський з'їзд вважається дійсним, якщо в його роботі беруть участь не менш 2/3 обраних делегатів. Питання, які обговорюються черговими і позачерговими Всеукраїнськими з'їздами, приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів-членів Асоціації відкритим або таємним голосуванням за рішенням Всеукраїнського з'їзду. Хід Всеукраїнського з'їзду протоколюється. Протоколи засідань Всеукраїнського з'їзду ведуться секретарем Всеукраїнського з'їзду, який обирається Всеукраїнським з'їздом, підписуються Головуючим і секретарем Всеукраїнського з'їзду.
Всеукраїнський з'їзд приймає рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Всеукраїнського з'їзду. Рішення, прийняті Всеукраїнським з'їздом з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації. Рішення, прийняті Всеукраїнським з'їздом, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Всеукраїнським з'їздом.
4.3.7. Рішення Всеукраїнського з'їзду визнаються дійсними, якщо вони прийняті не менш 3/4 делегатів, зареєстрованих Всеукраїнським з'їздом.
4.4. В період між Всеукраїнськими з'їздами керівними органами Асоціації є:
- Правління Асоціації;
- Президія Правління.
4.5. Правління Асоціації:
- обирає Президію Правління Асоціації;
- обговорює найважливіші питання роботи Асоціації, визначає її поточні завдання, скликає свої Збори;
- затверджує звіт про виконання плану за минулий рік і баланс Асоціації;
- вирішує всі спірні питання за вимогою членів Асоціації;
- подає пропозиції щодо змін до Статуту Асоціації з наступним затвердженням на Всеукраїнському з'їзді;
- організує виконання рішень Всеукраїнського з'їзду та своїх рішень;
- визначає винагороду Голові і членам Правління, Голові Ревізійної комісії за виконання покладених на них обов'язків;
- вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Всеукраїнського з'їзду Асоціації.
4.5.1. Правління Асоціації збирається на свої Збори не рідше одного разу на рік. Головує на засіданнях Правління Голова Асоціації
4.5.2. Правління вважаються правомочними, якщо на його Зборах присутні 2/3 його членів.
4.5.3. Всі питання вирішуються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
4.5.4. Правління підзвітне Всеукраїнському з'їзду і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Асоціації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
4.5.5. Правління Асоціації виконує свої функції до виборів нового складу на черговому Всеукраїнському з'їзді.
4.6. Президія Правління Асоціації є постійно діючим органом та:
- самостійно визначає порядок роботи;
- встановлює розміри членських внесків;
- затверджує зразки печатки, штампу, символіки та іншої атрибутики Асоціації;
- затверджує фінансовий план і кошторис витрат на рік, який має бути наступний;
- приймає рішення про створення відокремлених підрозділів;
- встановлює розмір оплати праці штатних працівників;
- здійснює господарське управління майном та коштами Асоціації;
- здійснює прийом та виключення членів Асоціації, повідомляючи письмово про це відокремлені підрозділи;
- здійснює підготовку Всеукраїнських з'їздів, наукових тематичних конференцій, симпозіумів і інших зборів згідно плану;
- планує виконання завдань, які передбачені Статутом;
- вибірково заслуховує 1-2 звіти про діяльність відокремлених підрозділів;
Звіти про діяльність відокремлених підрозділів надсилають в Президію Правління Асоціації щорічно;
- складає кошторис витрат Асоціації.
4.6.1. Президія Правління Асоціації обирається Правлінням Асоціації в кількості 15 осіб у складі: три заступники Голови, Генеральний секретар і члени Президії. Голова Асоціації очолює Президію і Правління.
4.6.2. Президія Правління працює за планом і проводить свої засідання не рідше одного разу в 2-3 місяці. Засідання є правомочним при наявності більше половини членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
4.7. Голова Асоціації:
- керує діяльністю Асоціації та головує на засіданнях Правління, Президії Правління;
- без доручення представляє Асоціацію в зовнішніх стосунках, в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Асоціації, що не суперечать Статуту Асоціації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;
- відкриває та закриває рахунки Асоціації в установах банку;
- підписує фінансові документи як перша особа;
- призначає та звільняє з посад штатних працівників Асоціації;
- затверджує штатний розклад;
- без довіреності діє від імені Асоціації;
- здійснює оперативне управління майном та коштами Асоціації;
- укладає від імені Асоціації договори та угоди, видає доручення, довіреності;
- звітує про свою роботу та роботу Правління на Всеукраїнському з'їзді членів Асоціації;
- вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Асоціації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Асоціації, Правління та Всеукраїнського з'їзду.
- в межах повноважень видає накази та розпорядження.
Голова Асоціації є одночасно Головою Правління Асоціації.
4.7.1. У випадку вибуття Голови Асоціації виконання його обов'язків (до чергового Всеукраїнського з'їзду і обрання Голови) покладається на одного із заступників Голови.
4.8. Генеральний секретар Асоціації.
Генеральний секретар Асоціації діє на підставі Положення про нього, яке затверджується Правлінням Асоціації.
4.9. Ревізійна комісія:
- самостійно визначає порядок своєї роботи;
- може в будь-який час перевірити діяльність, стан майна, коштів та справ Асоціації;
- перевіряє стан майна, коштів і справ відокремлених підрозділів;
- доводить до відома Правління та Всеукраїнському з'їзду свої висновки;
- виносить на розгляд та подає на затвердження Всеукраїнському з'їзду пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації.
4.9.1. Ревізійна комісія обирається Всеукраїнським з'їздом Асоціації в кількості 5 чоловік з числа осіб, що не входять до складу керівних органів Асоціації.
4.9.2. Правління Асоціації і відокремлені підрозділи зобов'язані представляти на вимогу Ревізійної комісії всі необхідні документи.
4.9.3. Ревізія діяльності Асоціації проводиться не менш як один раз на рік.

5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА
5.1. Асоціація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Асоціація має право на власне рухоме й нерухоме майно, медичні заклади, медичне обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
5.2. Асоціація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
5.3. Грошові кошти й майно Асоціації формуються за рахунок:
- вступних та членських внесків в розмірі, прийнятому Президією Правління Асоціації;
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням законодавства про неприбуткові організації;
- майна, переданого їй в установленому порядку у власність державними установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;
- доходів від проведення благодійних заходів;
- інших доходів, не заборонених чинним законодавством.
5.4. Управління майном і коштами Асоціації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Асоціації здійснює Голова Асоціації.
5.5. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної фіскальної служби та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством України.
5.6. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову Асоціації.
5.7. Майно та кошти Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків та виконання статутної мети, забезпечення напрямків діяльності Асоціації. Доходи та майно Асоціації забороняється розподіляти серед засновників, членів Асоціації, працівників, (крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
5.8. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
5.9. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним їй на праві власності майном. Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом.
5.10. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціації здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ
6.1 Керівні органи Асоціації (Всеукраїнський з'їзд, Правління Асоціації, Голова Асоціації) зобов'язані звітувати перед членами Асоціації у частині покладених на них посадових повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації на чергових Всеукраїнських з'їздах Асоціації.
6.2 Президія Правління Асоціації має забезпечити для її членів вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.
6.4 Усі керівні органи Асоціації мають у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
7.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Голови, Правління або Всеукраїнського з'їзду шляхом подання письмової скарги, а саме:
7.1.1. На дії, бездіяльність або рішення Голови - скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
7.1.2. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління - скарга подається до Голови, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом двадцяти робочих днів, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення скарги Головою - повторна скарга подається до Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
7.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому Всеукраїнському з'їзді Асоціації, є підставою для скликання такого З'їзду протягом 30 днів з дня надходження такої скарги.
7.3. Скарги на рішення Всеукраїнського з'їзду вирішуються шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких рішень.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням Всеукраїнського з'їзду, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
8.2. Припинення діяльності Асоціації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
8.3. Асоціація має право у бідь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
8.4. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається Всеукраїнським з'їздом, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх делегатів Всеукраїнського з'їзду. Всеукраїнський з'їзд створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його припинення відповідно до статуту.
8.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Всеукраїнського з‘їзду, якщо за це проголосувало не менше три четвертих делегатів Всеукраїнського з'їзду, шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.
8.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
8.7. У разі припинення Асоціації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
9.1.Затвердження внесених змін до Статуту Асоціації є компетенцією Всеукраїнського з'їзду за поданням Правління.
9.2.Рішення Всеукраїнського з'їзду з питань змін до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів на Всеукраїнському з'їзді. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

Голова Громадської організації «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»
д.мед.н., професор П.В. Волошин

 


 

 

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009