укр рус

 логотип 1-2-3.png

ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України 11 квітня 1996р. Свідоцтво №732
Начальник управління об'єднань громадян - В.І.ШАРГАЛО
ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим З'їздом неврологів, психіатрів і наркологів України 03 жовтня 1995р.

 

С Т А Т У Т
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ТОВАРИСТВА НЕВРОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Науково-практичне Товариство неврологів, психіатрів і наркологів України (далі "Товариство") - є добровільною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує фахівців системи охорони здоров'я, які зайняті науково-дослідною, педагогічною і практичною роботою в галузі неврології, психіатрії і наркології і суміжних дисциплін.
1.2. Товариство діє на підставі Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. Діяльність Товариства поширюється на територію України.
1.4. Адреса Правління Товариства: 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова,46

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Президією Правління і реєструються в установленому законом порядку.
2.2. Товариство має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах, підтримувати контакти і зв'язки з іншими неурядовими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Товариство може створювати на території України свої філії та представництва, які діють на основі Положень про них, затверджених Президією Правління. В разі їх реєстрації в органах державної виконавчої влади вони набувають прав юридичної особи.
2.4. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, так як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави та її органів.
2.5. Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх членів та юридичних осіб, які воно створює, так і вони не відповідать по зобов'язаннях Товариства.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Основною метою діяльності Товариства є сприяння науковій розробці питань теорії медицини і практики, охорони здоров'я в галузі неврології, психіатрії, наркології і суміжних дисциплін.
3.2. Основними завданнями товариства є:
- пропаганда досягнень медичної науки в галузі психоневрології;
- сприяння розробці перспективних і поточних планів розвитку охорони здоров'я і наукової роботи в галузі неврології, психіатрії і наркології;
- участь в розробці пропозицій по вдосконаленню учбових планів, програм викладання в медичних, стоматологічних, фармацевтичних інститутах, університетах, академіях і інститутах удосконалення лікарів;
- сприяння встановленню міжнародних наукових і практичних зв'язків;
- надання соціальної і благодійної допомоги в галузі психіатрії, наркології, неврології.
3.3. Для виконання поставлених завдань Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством:
- налагоджує співробітництво з усіма організаціями, чия діяльність спрямована на поліпшення психоневрологічної допомоги населенню, реабілітацію хворих, захист прав хворих і соціальний захист психіатрів і невропатологів;
- сприяє підвищенню кваліфікації членів Товариства, розширенню і поглибленню їх спеціальних знань, їх моральному і деонтологічному вихованню, пропаганді кращих традицій вітчизняної медицини і природознавства;
- надає науково-медичну і практичну допомогу в організації системи охорони здоров'я в галузі неврології, психіатрії і наркології;
- узагальнює передовий досвід роботи закладів охорони здоров'я в галузі неврології, психіатрії і наркології;
- здійснює зв'язок з іншими науковими об'єднаннями громадян України і інших держав;
- встановлює зв'язки з Товариством "Знання" України і аналогічними товариствами інших країн, Товариством Червоного Хреста України і інших країн, з товариствами дружби і культурних зв'язків з зарубіжними країнами, іншими громадськими організаціями;
- проводить у встановленому порядку самостійно або разом з Головним управлінням Міністерства охорони здоров'я України, академією медичних наук України, а також іншими науковими медичними товариствами, іншими товариствами і асоціаціями: з'їзди, конференції, симпозіуми, інші науково-практичні заходи з метою обговорення наукових, організаційних, практичних питань в галузі неврології, психіатрії і наркології;
- бере участь в проведенні наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, інших заходів, які організуються суміжними науковими, науково-технічними товариствами, асоціаціями, Академією медичних наук України і іншими Академіями, міністерствами, відомствами і іншими громадськими організаціями України та інших країн світу;
- організує і проводить пропаганду медичних і і гігієнічних знань серед населення;
- готує і проводить тематичні і комплексні конференції і симпозіуми за участю фахівців суміжних дисциплін;
- готує та бере участь у виданні матеріалів і праць з'їздів, конференцій, симпозіумів і пленумів Товариства, а також рекомендує до видання наукові і науково-популярні праці членів Товариства;
- бере участь в рецензуванні планів видань літератури по профілю Товариства;
- пропонує кандидатів в дійсні члени і члени-кореспонденти Академії медичних наук України, на звання заслуженого діяча науки і заслуженого лікаря України;
- рекомендує праці вчених на одержання і присудження іменних премій, до преміювання органами охорони здоров'я/в центрі і на місцях/ членів Товариства за добрі показники в роботі; заохочує за кращі наукові роботи і передовий досвід роботи членів Товариства;
- бере участь в проведенні атестації лікарів/по профілю Товариства;
- організує, у випадку необхідності, секції, комісії, комітети і т.п. по спеціальним питанням, які постають перед Товариством;
- впроваджує і активно сприяє впровадженню в практику охорони здоров'я передовий досвід і нові досягнення науки і техніки;
- розробляє і виносить на розгляд Міністерства охорони здоров'я України і органів охорони здоров'я в регіонах пропозиції по удосконаленню організації охорони здоров'я;
- сприяє підвищенню якості медичної допомоги населенню і наукової роботи;
- бере участь в здійсненні громадського контролю за організацією медичної допомоги населенню;
- сприяє здійсненню виробництва, реалізації та апробації медичної техніки, обладнання та лікувальних препаратів при наявності спеціального дозволу;
- надає консультативну та діагностичну допомогу хворим та створює центри медичної допомоги;
- здійснює видавничу та рекламну діяльність; може засновувати власні засоби інформації;
- здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств із статусом юридичної особи;
- сприяє організації мережі аптечних закладів;
- направляє на стажування та підвищення рівня знань лікарів та медичних працівників щодо нових методів профілактики та лікування психоневрологічних хвороб в межах України, країн СНД і інших зарубіжних країн;
- здійснює іншу діяльність відповідно до статутних завдань і яка не суперечить чинному законодавству.

4. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1.Членство у Товаристві може бути індивідуальним та колективним. Особи, які зробили значний внесок у розвиток медицини можуть бути обрані почесними членами Товариства. Почесні члени Товариства обираються на З'їзді.
4.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути лікарі, фармацевти і інші спеціалісти з вищою освітою, наукові, науково-педагогічні і інші працівники, зайняті в області психіатрії та неврології, які проробили за спеціальністю не менш одного року.
4.3. Колективними членами Товариства можуть бути трудові колективи підприємств та організацій, об'єднання громадян, що визнають мету та завдання Товариства, бажають брати участь у його роботі та сплачують членські внески.
4.4. Прийом в члени Товариства здійснюється на підставі рішення Президії Правління. Індивідуальних членів - на підставі особистої заяви, колективних - на підставі рішення трудового колективу організації чи керівного органу об'єднання громадян.
4.5. Члени Товариства мають право:
- обирати і бути обраними у керівні органи Товариства;
- брати участь у заходах, що здійснюються Товариством;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- вносити пропозиції у всі керівні органи Товариства, пов'язані з його діяльністю;
- звертатись за допомогою Товариства у захисті своїх законних прав та інтересів, користуватися пільгами, передбаченими для членів Товариства;
- подавати скарги та клопотання керівним органам Товариства та брати участь в обговореннях цими органами своїх заяв;
- вільного виходу з Товариства.
4.6. Члени Товариства зобов'язані:
- виконувати вимоги цього Статуту та рішення керівних органів Товариства;
- своєчасно сплачувати членські та вступні внески;
- брати активну участь у діяльності Товариства.
4.7. Колективні члени Товариства беруть участь у його діяльності через своїх представників.
4.8. Члени Товариства можуть бути виключені з нього рішенням Президії Правління за дії, що суперечать цьому Статуту, за несплату членських внесків та завдання шкоди авторитету Товариства.
4.9. Члену Товариства видається квиток єдиного зразку, затвердженого Президією Правління Товариства.
4.10. Почесним членом медичного Товариства може бути обраний член наукового товариства, який має праці в галузі теоретичної і практичної медицини, чи значні заслуги в галузі охорони здоров'я.
4.11. Почесні члени Товариства можуть бути обрані у встановленому порядку з числа вчених інших країн, які мають значні заслуги у розвитку медицини та охорони здоров'я.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
5.1. Організаційну структуру Товариства складають обласні та міські товариства.
Обласні та міські товариства, які легалізують свою діяльність шляхом реєстрації у місцевих органах державної виконавчої влади набувають прав юридичної особи і в своїй діяльності керуються власним статутом, який приймається їх вищим керівним органом, затверджується Президією Правління Товариства та не суперечить Статуту Товариства.
Обласні та міські товариства, які не набувають статусу юридичної особи, легалізують свою діяльність у місцевих органах державної виконавчої влади шляхом повідомлення і в своїй діяльності керуються Статутом Товариства.
Вищим керівним органом обласного (міського) товариства є їх загальні збори, які збираються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Загальні збори правомочні, якщо на них присутня більшість членів обласного (міського) товариства. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
5.1.1. Загальні збори обласного (міського) товариства:
- обирають голову обласного (міського) товариства, його заступника, правління, ревізійну раду або ревізора та заслуховують їх звіти;
- мають право вносити пропозиції до керівних органів Товариства щодо його діяльності, висувають і підтримують своїх кандидатів в керівні органи Товариства;
- здійснюють прийом та виключення членів обласного (міського) товариства з послідуючим затвердженням їх на Президії Правління Товариства.
5.1.2. Голова обласного (міського) товариства здійснює ним поточне керівництво.
5.2. Вищим органом Товариства є Український з'їзд членів Товариства (далі - З'їзд) або Конгрес.
5.2.1. З'їзд (Конгрес):
- заслуховує і обговорює наукові доповіді, впровадження в практику охорони здоров'я досягнень науки, питання організації і удосконалення медичної допомоги населенню і приймає відповідні рішення і рекомендації;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства;
- визначає чергові завдання Товариства;
- затверджує Статут Товариства, зміни і доповнення до нього;
- обирає Голову Товариства строком на 5 років;
- обирає Правління Товариства в кількості до 60 осіб і Ревізійну комісію в кількості 5 осіб строком на 5 років, відновлюючи їх склад не менш як на одну третину;
- заслуховує і затверджує звіт Голови Товариства, Правління і доповідь Ревізійної комісії і заслуховує звіт редколегії часопису;
- реалізує право власності на майно та кошти Товариства;
- приймає рішення про припинення діяльності Товариства.
5.2.2. З'їзд скликається раз на 5 років для узагальнення найважливіших досягнень науки, їх впровадження в практику, обговорення питань організації спеціалізованої медичної допомоги населенню, визначення перспективних напрямків наукових досліджень і медичної допомоги діяльності Товариства.
Програма З'їзду, термін, тривалість і місце його проведення, кількість учасників вирішується Президією Правління Товариства.
В період між З'їздами можуть бути скликані наукові тематичні конференції і симпозіуми, пленуми згідно з планами, затвердженими Президією Правління Товариства.
5.2.3. Делегати З'їзду обираються більшістю голосів відкритим голосуванням на зборах членів обласних (міських) товариств.
Норма представництва на З'їзд визначається Президією Правління у відповідності до кількості членів обласних (міських) товариств.
5.2.4. Президія Правління Товариства і оргкомітет З'їзду мають право запросити для участі в роботі З'їзду з правом дорадчого голосу членів Товариства, доповідачем, а також осіб, які не є членами цього Товариства.
5.2.5. Для вирішення невідкладних питань з ініціативи Правління Товариства або за вимогою не менш як 3-х правлінь обласних товариств, або за вимогою Ревізійної комісії може бути скликаний позачерговий З'їзд.
5.2.6. Питання, які обговорюються черговими і позачерговими З'їздами, приймаються більшістю голосів зареєстрованих делегатів - членів Товариства відкритим або таємним голосуванням за рішенням З'їзду.
5.2.7. Рішення З'їзду визнаються дійсними, якщо вони прийняті більш як 50% делегатів, зареєстрованих З'їздом.
5.3. В період між З'їздами органами управління Товариства є:
- Правління;
- Президія Правління.
5.4. Правління Товариства:
- обирає Президію Правління Товариства;
- затверджує звіт про виконання плану за минулий рік і баланс Товариства;
- вирішує всі опірні питання за вимогою членів Товариства;
- вносить зміни і доповнення до Статуту Товариства з послідуючим затвердженням на З'їзді;
- визначає винагороду Голові і членам Правління, Голові Ревізійної комісії за виконання позачергових і інших завдань.
5.4.1. Правління Товариства в повному складі збирається на свої Пленуми один раз в 1-2 роки.
5.4.2. Засідання Правління правомочні при наявності більшої половини членів Правління.
5.4.3. Всі питання вирішуються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.4.4. Правління Товариства виконує свої функції до виборів нового складу на черговому З їзді.
5.5. Президія Правління Товариства:
- самостійно визначає порядок роботи;
- приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств із статутом юридичної особи;
- встановлює розміри членських внесків;
- затверджує зразки печатки, штампу, символіки та іншої атрибутики Товариства;
- затверджує фінансовий план і кошторис витрат на рік, який має бути;
- приймає рішення про створення обласних (міських) товариств, відкриття філій та представництва,затверджує їх статути (положення);
- встановлює розмір оплати праці штатних працівників;
- здійснює господарське управління майном та коштами Товариства;
- здійснює прийом та виключення членів Товариства;
- втілює в життя рішення З'їзду;
- здійснює підготовку З'їздів, наукових тематичних конференцій, симпозіумів і інших зборів згідно плану;
- планує виконання завдань, які передбачені Статутом;
- вибірково заслуховує 1-2 звіти про діяльність обласних товариств;
Звіти про діяльність обласні (міські) товариства надсилають в Президію Правління Товариства щорічно;
- складає кошторис витрат Товариства.
5.5.1. Президія Правління Товариства обирається на Пленумі Правління в кількості 15 осіб у складі: два заступника Голови, Генеральний секретар, скарбник і члени Президії.
5.5.2. Президія Правління працює за планом і проводить свої засідання не рідше одного разу в 2-3 місяці. Засідання є правомочним при наявності більшої половини членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
5.6. Голова Товариства:
- керує діяльністю Товариства та головує на засіданнях Правління;
- представляє Товариство у стосунках з іншими громадськими організаціями та державними органами;
- відкриває та закриває рахунки Товариства в установах банку;
- підписує фінансові документи як перша особа;
- призначає та звільняє з посад штатних працівників Товариства;
- затверджує штатний розклад;
- без довіреності діє від імені Товариства;
- здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства;
- укладає від імені Товариства договори та угоди, відкриває та закриває рахунки, видає доручення;
- в межах повноважень видає накази та розпорядження.
Голова Товариства є одночасно Головою Правління Товариства.
5.6.1. У випадку вибуття Голови Товариства виконання його обов'язків (до чергового З'їзду і обрання Голови) покладається на одного із заступників Голови.
5.7. Генеральний секретар Товариства.
Генеральний секретар Товариства діє на підставі Положення про нього, яке затверджується Правлінням.
5.7.1. Секретаріат складається з 4 чоловік: Секретарі з питань: неврології, психіатрії, наркології, міжнародних відносин. Секретаріат діє на підставі Положення, яке затверджується Правлінням.
5.8. Ревізійна комісія:
- самостійно визначає порядок роботи;
- може в будь-який час перевірити діяльність, стан майна, коштів та справ Товариства;
- перевіряє стан майна, коштів і справ обласних (міських) товариств;
- доводить до відомі Правління та З'їзду свої висновки та заключення;
- виносить на розгляд та подає на затвердження З'їзду пропозиції по вдосконаленню діяльності Товариства.
5.8.1. Ревізійна комісія обирається З'їздом Товариства в кількості 5 чоловік з числа осіб, що не входять до складу керівних органів Товариства.
5.8.2. Правління Товариства України і обласних (міських) товариств зобов'язані представляти на вимогу Ревізійної комісії всі необхідні документи.
5.8.3. Ревізія діяльності Товариства проводиться не менш як один раз на рік.
6. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА
6.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
6.2. У власності Товариства можуть бути будівлі, споруди, медичні заклади, транспортні засоби, медичне обладнання та інше майно оздоровчого призначення необхідне для здійснення поточної діяльності Товариства.
6.3. Товариство здійснює володіння, користування, розпорядження майном та коштами, що знаходяться у його власності, відповідно до мети своєї статутної діяльності та призначення майна.
6.4. Майно Товариства утворюється за рахунок:
- вступних та членських внесків;
- добровільних внесків та пожертв окремих громадян, підприємств, установ, організацій;
- майна, переданого йому в установленому порядку у власність державними установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;
- надходжень від рекламної та видавничої діяльності Товариства;
- відрахувань від господарської та іншої комерційної діяльності створених Товариством госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
- доходів від проведення благодійних заходів;
- інших надходжень не заборонених чинним законодавством.
6.5. Кошти Товариства витрачаються на здійснення статутної діяльності, на оплату праці штатних працівників, на організаційні та представницькі витрати.
6.6. Товариство, створені ним установи, організації та підприємства, зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
7.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням З'їзду Товариства, якщо за це рішення проголосувала більша половина присутніх делегатів.
7.3. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.
7.4. Ліквідація Товариства відбувається за рішенням З'їзду Товариства, якщо за це рішення проголосувала більша половина присутніх на ньому делегатів, або за рішенням суду.
7.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства призначає ліквідаційну комісію.
7.6. Кошти та інше майно Товариства, в тому числі і в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються на виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

21.08.2017

Співпраця з Європейською Психіатричною Асоціацією (ЄПА)

NPAs-2017-m.jpg

детальніше...

05.07.2017Шановні колеги! Повідгомляємо, що 3-6 березня 2018 року у м. Ніцці (Франція), відбудеться  26 - й  Європейський конгрес з психіатрії.
детальніше...

22.06.2017

Шановні друзі та колеги!  Маємо велику честь та задоволення анонсувати Перший Український регіональний конгресс Controversies in Neurology, який відбудеться в Україні в м. Київ 23-24 листопада 2017 року. Місце проведення – PREMIER HOTEL RUS, Київ, вул. Госпітальна, 4.

Ми щиро запрошуємо всіх зацікавленених долучитися до проведення цього унікального заходу.

детальніше...

15.06.2017

Вельмишановні колеги!
Ми раді повідомити вам, що за активної участі Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та фармацевтичної компанії «ЕВЕР Фарма» з 2017 р. відновлено випуск російськомовної версії авторитетного міжнародного журналу International Journal of Stroke. Пропонуємо вашій увазі електронний варіант видання на нашому сайті.

детальніше...

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009