Дубенко Андрій Євгенійович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

email: a.dubenko@inpn.org.ua

телефон: +380913092321, +380577382181

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Неврологія, Психіатрія

Клінічна діяльність

Бічний аміотрофічний склероз

Бічний аміотрофічний склероз (БАС) - невиліковне рідкісне нейродегене-ративне захворювання невідомої етіології, яке уражає рухову систему.

Больові синдроми у спині та шиї вертебрального та не вертебрального походження

Гострі порушення мозкового кровообігу

Депресивний епізод. Рекурентний депресивний розлад

Депресивний епізод – афективний розлад, що характеризується в типових випадках зниженням настрою, втратою інтересів та задоволення, зниженням енергійності, яке може привести до підвищеної стомлюваності і зниженої активності. Рекурентний депресивний розлад – афективний розлад, що характеризується повторними епізодами депресій, без анамнестичних даних про окремі епізоди піднесеного настрою і гіперактивності.

Нейроінфекції хронічні

Нейроінфекції - надзвичайно гетерогенна група поширених захворювань центральної та периферичної нервової системи, які характеризуються, як правило, важким перебігом, високою летальністю і стійкою інвалідизацією.

Патологічна пристрасть до азартної гри(F 63.0).

Психічні розлади, викликані органічним ураженням головного мозку

До органічних психічних розладів відносять групу психічних порушень (депресії, тривоги, галюцинацій, маячення, тощо), що виникли внаслідок пошкодження головного мозку.

Розлади особистості

В цю групу захворювань входять розлади, які характеризуються глибоко укоріненими та постійними моделями поведінки, які залучають звичайно кілька сфер особистості та супроводжуються особистісною та соціальною дезінтеграцією. Час виникнення цих розладів — дитячий або підлітковий вік, ці розлади зберігаються в зрілому віці. Кожний стан у групі класифікується домінуючими формами поведінки.

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

Хвороба Паркінсона та паркінсонізм

Хвороба Паркінсона-хронічне прогресуюче захворювання,переважно пов`язане з дегенерацією дофаминергічних нейронів з накопиченням у них патологічного білку альфа-синуклеїну

Шизофренія та інші психотичні розлади

Шизофренічні розлади, в цілому, є важким психічним захворювання, при якому спостерігаються емоційні розлади, неадекватна поведінка, порушення мислення і неможливість вести соціальне життя При них, як правило, зостаються ясна свідомість і довгий час збурігаються інтелектуальні здібності.

Наукова діяльність

Послуги патентно-ліцензійного підрозділу

Арт-терапія

Арт-терапія спрямована на усунення наявних поведінкових і емоційних порушень, що виявляються у формі депресивних, тривожно-фобічних реакцій і інших невротичних симптомів, а також симптомів психосоматичних роз-ладів. Формування в учасників арт-терапевтичної програми по-зитивної самооцінки, реалізацію їх творчого потенціалу, розвиток навичок комунікації, здатності до самостійного прийняття рішень і прояву ініціативи, навичок психі-чної саморегуляції і здатності до конструктивного вираження емоцій, що сприяють їх більш успішної адаптації; сприяє самовираженню, розширенню особистого досвіду, самопізнання і внутріш-ньої інтеграції особистості.

Аутогенне тренування

Аутогенне тренування – психотерапевтична методика, що спрямована на встановлення динамічної рівноваги гомеостатичних механізмів організму людини.

Біологічний зворотній зв`язок (БОС) за показниками електроміограми, електроенцефалографії, електрокардіографії і частоти дихання

БОС-процедура полягає в непереривному моніторингу в режимі реального часу певних фізіологічних показників і свідоме управління ними за допомогою мультимедійних, ігрових і інших прийомів в заданій області значень. БОС-інтерфейс являє для людини свого роду «фізіологічне дзеркало», в якому відображаються його внутрішні процеси. Таким чином, протягом курсу БОС-сеансів можливо посилити або послабити даний фізіологічний показник (частота дихання, нормалізація частотного спектру мозкових структур, нервово-м`язової передачі). Тобто, рівень тонічної активації тієї регуляторної системи, чию активність даний показник відображає.

Бобат концепт

Побудована на точному функціональному аналізі здібностей людини витримувати статичні та динамічні навантаження і враховувала етапи онтогенетичного розвитку

Групова мультимодальна психотерапія

Групова психотерапія – форма психотерапії, при якій спеціально створена група людей регулярно зустрічається під керівництвом психотерапевта та психолога для досягнення наступних цілей: внутрішніх та міжособистісних конфліктів, відпрацювання адаптивних форм поведінки

Групова психотерапія

Форма психотерапії, при якій створена група людей протягом курсу лікування регулярно зустрічається під керівництвом психотерапевта та психолога для подолання внутрішніх та міжособистісних конфліктів та відпрацювання адаптивних форм поведінки.

Електросудомна терапія

Електросудомна терапія

Методика полягає у впливі електричним розрядом (20-30 міліампер) на головний мозок. Одночасно, з метою запобігання ускладнень, використовуються міорелаксанти та короткотривалий наркоз. Після сеансу ЕСТ спостерігається період сонливості.

Електросудомна терапія

Методика полягає у впливі електричним розрядом (20-30 міліампер) на головний мозок. Одночасно, з метою запобігання ускладнень, використовуються міорелаксанти та короткотривалий наркоз. Після сеансу ЕСТ спостерігається період сонливості

Електросудомна терапія

Методика полягає у впливі електричним розрядом (20-30 міліампер) на головний мозок. Одночасно, з метою запобігання ускладнень, використовуються міорелаксанти та короткотривалий наркоз. Після сеансу ЕСТ спостерігається період сонливості

Електросудомна терапія

Електросудомна терапія

Метод лікування психічних розладів, що базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом.

Ендолюмбальне введення глюкокортикорїдів

Інвазивний метод лікування

Когнитивно-поведінкова терапія (КПТ)

КПТ - когнітивно-поведінкова - метод психотерапії, що спирається на положення про визначальну роль пізнавальних процесів (і в першу чергу мислення) у виникненні різного роду психологічних проблем і психічних відхилень (когнітивна терапія). На цій базі формуються поведінкові особливості, які можуть ставати дезадаптивними. Поведінкова (біхевіоральна) терапія включає перебудову поведінкових стереотипів та опрацювання найбільш адаптивних форм.

Комплекс методів досліждення порушень особистісного розвитку

Лікування розсіяного склерозу

Впровадження уніфікованого протоколу лікування розсіяного склерозу в Україні.

Медикаментозні лікувальні блокади

Нейром`язова реабілітація (кінезіотерапія)

Сутність методики полягає в активації системи глибоких (локальних) м`язів.

Нейропсихологічний метод дослідження

Метод дослідження структури та динаміки розладів вищих психічних функцій (в тому числі доклінічних порушень когнітивних та емоційних процесів)

Нейропсихологічний метод дослідження

Нейропсихологічний метод дослідження

Нейропсихологічний метод дослідження

Патопсихологічна діагностика

Спрямована на вивчення особистості у всьому різноманітті її індивідуальних психічних проявів з метою визначення змін окремих психічних функцій і виявлення патопсихологічних синдромів.

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

Плазмаферез

Плазмаферез у комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз з різними типами перебігу

Психологічна допомога

Психоосвіта

Психоосвіта - метод, який застосовується для підви-щення рівня знань пацієнтів та родичів про хвороби, її причини, механізми розвит-ку та можливі варіанти лі-кування.

Раціональна психотерапія

Раціональна психотерапія - метод психотерапії в основі якого лежить роз`яснення і логічного переконання хворого. У процесі бесіди формується співробітництво між пацієнтом і лікарем, відбувається вивчення особистості пацієнта, визначення проблем, пошук шляхів їх вирішення, створення лікувального режиму, продуману тренування особистості, вироблення свіжих відносин і їх закріплення. Позитивний ефект досягається роз`ясненням (фахівець пояснює хворому сутність його стану), переконанням, переорієнтування з негативних установок на позитивні, психогогики (особливе переорієнтування, призначене для створення нових, позитивних перспектив, можливих поза аномального стану).

Реоенцефалографія (РЕГ)

Реоенцефалографія (РЕГ) дає непряму інформацію про показники інтенсивності кровонаповнення судин головного мозку, стан тонусу та еластичності мозкових судин і венозного відтоку з порожнини черепа. Метод заснований на графічній реєстрації змін величини змінного електричного опору (імпедансу) тканин голови, обумовлених пульсовими коливаннями їх кровонаповнення.

Розвантажувально-дієтична терапія

Розвантажувально-дієтична терапія (РДТ) – варіант терапії, в основі якого лежить обмеження раціону живлення або повне голодування з метою лікування та оздоровлення

Сімейна психотерапія

Метод психотерапії, спрямований на налагодження відносин між членами родини за рахунок викриття та подолання внутрішніх та міжособистісних конфліктів та відпрацювання адаптивних форм поведінки.

Стабілометрія

Спосіб дослідження характеристик управління поставою у людини на основі вимірювання координат центру мас в площині опору, що здійснюється за допомогою стабілоплатформи.

Транскраніальна парна мікрополяризація

Транскраніальна парна мікрополяризація

Холтеровське моніторування

Електрокардіографія - це запис роботи серця, який дозволяє відстежити електричні процеси в стані спокою організму, протягом 5-10 секунд.

Черезшкірне лазерне опромінення крові

Новий, ефективний та безпечний метод лікування спрямован на стимуляцію власних компенсаторних механізмів організму; застосовується в багатьох областях клінічної медицини.

Черезшкірне лазерне опромінення крові

Новий, ефективний та безпечний метод лікування спрямован на стимуляцію власних компенсаторних механізмів організму; застосовується в багатьох областях клінічної медицини.

ГРАНТИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

16TH CONGRESS OF THE EUROPEAN FEDERATION OF NEUROLOGICAL SOCIETIES, Stockholm, Sweden, 8 -11 sep. 2012.


Науково-практична конференція «Патоморфоз захворювань нервової системи» 12 – 14 сентября 2012. Алушта.


Ялта нейросаммит 12 - 14 сентября 2012.


IV Національний конгрес неврологів, психіатрів і наркологів України, 3-5 жовтня 2012 р. в м. Харків


«XVІ КонференціяУкраїнської протиепілептичної Ліги». Ужгород. 11 – 13 жовтня 2012


III Международный Форум эпилептологов стран СНГ «Эпилепсия и пароксизмальные состояния» Астана, Казахстан 11-14 октября 2012 года.


The 4th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and acute seizures, 4-6 April, 2013, Salzburg, Austria.


Конференции «Нейрофизиологические исследования в клинике» Москва, Россия, 11-12 апреля 2013.


«XVІІ Конференція Української протиепілептичної Ліги». Київ . 2013. 16-18 травня

Восточно-европейская конференции: «Эпилепсия, клиническая нейрофизиология и неврология» Зенковские чтения.  Гурзуф 2013 3-6 октября.


21st World Congress of Neurology, 21-26 September 2013, Vienna, Austria.

IV Международный Форум эпилептологов стран СНГ «Эпилепсия и пароксизмальные состояния» Минск, Беларусь, 10-11 октября 2013 года.


22nd European Congress of Psychiatry, Munich, Germany, 1-4 March. 2014

«XVІІІ КонференціяУкраїнської протиепілептичної Ліги «Епілепсія та пароксизмальні стани». Харків. 2014. 14-16 травня.


European Federation of Neurological Societies (EFNS) May 31st, 2014 to June 3rd, 2014, Istanbul, Turkey.


Нейросаммит «Неврология, боль, психиатрия» 11-13 сентября 2014 Одесса.


XVI world congress of psychiatry, Madrid, Spain, September 14-18, 2014.


11th European Congress on Epileptology Stockholm, Sweden, 29 June –3 July 2014

21 International Epilepsy Congress. Istanbul,  Turkey, 5-9  September 2015.


XIX конференція Української Протиепілептичної Ліги «ЕПІЛЕПСІЯ ТА КОМОРБІДНІ СТАНИ» 17-19 вересня 2015.


«Клінічні випробування лікарських засобів в Україні» П’ята науково-практична конференція з міжнародною участю. Київ 19-20 листопаду 2015.


XX конференції Української Протиепілептичної Ліги з міжнародною участю “ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕПІЛЕПСІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ”, Львів 12–14 травня 2016 року

«Психосоціальна реабілітація в психіатрії». 19-20 травня 2016 р., Харків.


2nd CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF NEUROLOGY 2016, COPENHAGEN, DENMARK, MAY 28 - 31, 2016.


2-й Східноєвропейський конгрес з болю, 1-3 червня 2016 р. Одеса

Нейросаммит 2016, 8 -10 сентября 2014, Одесса.


12th European Congress on Epileptology, Prague, Czech Republic, 12 Sep – 16 Sep 2016.


V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України “Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики” 16-17 березня 2017 року, м. Харків.


11th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Athens, Greece, March 23-26, 2017/


Міжнародна конференція «Досягнення неврології», Київ, 6-8 квітня 2017.


Школа EAN, Одесса 27-29 апреля 2017.


XXI КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ЛІГИ 25-27 ТРАВНЯ 2017, Київ

The 3rd Congress of the European Academy of Neurology, Amsterdam, 24-27 June 2017.


32 Epilepsy International Congress, Barcelona, Spain, 2-6 September 2017

Нейросимпозиум Одесса 12-14 сентября 2017.


Перший Регіональний Український Конгрес (Controversies in Neurology) Київ 23-24 листопаду 2017.


12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Warshaw, Poland, March 21-25, 2018.


XXIІ Конференція Української Протиепілептичної Ліги з міжнародною участю: «ЕПІЛЕПСІЯ - ВІКНО ДЛЯ ПІЗНАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ЩО НОВОГО», 17-19 травня 2018, Дніпро.


3-й Східноєвропейський конгрес з болю, 13-15 червня 2018 р. Київ.


4th East European Course of Epilepsy «AGE ASPECTS OF EPILEPSY», 13–15 June 2018, Chernihiv, UKRAINE/


4th Congress of the European Academy of Neurology, Lisbon, Portugal, 16-19 June 2018/


13th European Congress on Epileptology, Vienna, Austria – August 26-30, 2018

Нейросимпозиум Одесса 11-13 сентября 2018/


ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО КЛИНИЧЕСКОЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ СТРАН СНГ, ШОС, АЗИИ И ЕВРОПЫ, 3-6 октября 2018 г. Алматы, Казахстан

Стаж:

27

науковий

30

клінічний